Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.unar.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost UNAR s.r.o., se sídlem:

Slavkov pod Hostýnem 195
768 61 Slavkov pod Hostýnem

IČ: 29192510
DIČ: CZ29192510
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64536.

Adresa pro doručování: UNAR s.r.o., Průmyslový areál Brusné, Slavkov pod Hostýnem 195, 768 61 Slavkov pod Hostýnem

Telefonní číslo: +420 774 854 505
Kontaktní e-mail: matrace@unar.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní poptáváte zboží nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Funkce webového rozhraní

Webové rozhraní slouží především k podání informací o našem zboží, popřípadě i k podání nezávazné poptávky zboží. Lze-li zboží nezávazně poptat prostřednictvím webového rozhraní, dochází k podání nezávazné poptávky dle článku 2 těchto podmínek užití. Vezměte na vědomí, že v případě podání nezávazné poptávky zboží podle článku 2 těchto podmínek užití následně sjednáváte a uzavíráte smlouvu přímo s prodejcem, kterého si zvolíte v poptávkovém procesu, a nikoli s námi. Nejsme stranou smlouvy uzavřené na základě nezávazné poptávky podané prostřednictvím webového rozhraní a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností, které smluvním stranám z uzavřené smlouvy vyplývají, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu. Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a prodejci se může řídit obchodními podmínkami prodejců. S obchodními podmínkami prodejců, se kterými uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto podmínek užití webového rozhraní má přednost před ustanoveními obchodních podmínek prodejců.

2. Nezávazná poptávka zboží

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží prodejců včetně bližší specifikace. Uvedené ceny zboží jsou včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží prodejců je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali nezávaznou poptávku, na základě které Vás bude kontaktovat prodejce, se kterým následně uzavřete smlouvu.

2.2. Jak podat nezávaznou poptávku? Nezávaznou poptávku můžete podat prostřednictvím webového rozhraní vyplněním poptávkového formuláře. Nezávazná poptávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení poptávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů a Váš kontaktní email. V poptávkovém formuláři si zároveň zvolíte prodejce, se kterým chcete uzavřít smlouvu. Podrobný popis postupu při podání nezávazné poptávky naleznete na webovém rozhraní. Po odeslání nezávazné poptávky Vás bude kontaktovat zvolený prodejce, se kterým si sjednáte detaily Vaší smlouvy, zejména způsob platby, dodání zboží a konečnou cenu zboží. Smlouvu následně uzavíráte s tímto prodejcem dle obchodních podmínek tohoto prodejce či dle vzájemné domluvy.

3. Odstoupení od smlouvy a práva z vadného plnění

3.1. Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Právo na odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit přímo u prodejce, s kterým jste uzavřeli kupní smlouvu. Odstoupení od smlouvy se řídí obchodními podmínkami tohoto prodejce. Kontaktní údaje prodejce naleznete na webovém rozhraní.

3.2. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a, jste-li spotřebitelem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva z vadného plnění je potřeba uplatnit přímo u prodejce, se kterým jste uzavřeli kupní smlouvu. Práva z vadného plnění se řídí obchodními podmínkami tohoto prodejce.

4. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění nezávazné poptávky nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

4.1. Co jsou osobní a další údaje? Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění nezávazné poptávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní poptáváte zboží nebo ne.

4.2. Jak využíváme osobní a další údaje? Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní. Údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní. Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním nezávazné poptávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

4.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje? Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067648. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje předáváme prodejcům, které jste si zvolili v nezávazné poptávce. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším osobám.

4.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji? Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:  požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;  požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

5. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

5.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním? Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

5.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit? Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.3. Jak Google využívá získaná data? Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

6. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

6.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat? Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

7. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

7.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

7.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

7.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

8. Zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb.

Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 28. 9. 2016